பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது ?

பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது. இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது.

மரபியல் ரீதியாக
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
அந்த காலத்தில்
பிறந்த வுடன் கக்குவான் இருமலினாலோ, போலியோவினாலோ
அல்லது காலராவினாமோ
பிரசவத்திலோ இறந்தவிடுவார்கள்மிகவும் ஆரோக்கியமான மரபணுக்களை உடைய பெண்கள் மட்டுமே 30 வயது தாண்டினார்கள்
எனவே
30 வயதை தாண்டிய பெண் 100 வயது வரை வாழ்ந்தார்
இன்று
மருத்துவம் முன்னேறி விட்டதால்
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
1 வயதில்
11 வயதில்
21 வயதில்
இறப்பது இல்லை

எனவே
அவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருகிறது

இன்று 50 – 60 வயதில் மாரடைப்பு வந்து இறக்கும் பெண்கள் எல்லாம்
1980களுக்கு முன்னர்
50 வயது வரை வாழ்ந்திருக்கவே மாட்டார்க்ள்

பிரசவத்திலேயே
அல்லது
அதற்கு முன்னரோ இற்ந்திருப்பார்கள்மாரடைப்பு வரும் மரபணுக்கள் உள்ள பெண்கள்
மாரடைப்பு வரும் வயது வரை வாழ்ந்து
பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது.

இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது
அவர்களை அந்த வயது வரை வாழ வைக்கிறது