பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது ?

பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது. இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது.

மரபியல் ரீதியாக
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
அந்த காலத்தில்
பிறந்த வுடன் கக்குவான் இருமலினாலோ, போலியோவினாலோ
அல்லது காலராவினாமோ
பிரசவத்திலோ இறந்தவிடுவார்கள்மிகவும் ஆரோக்கியமான மரபணுக்களை உடைய பெண்கள் மட்டுமே 30 வயது தாண்டினார்கள்
எனவே
30 வயதை தாண்டிய பெண் 100 வயது வரை வாழ்ந்தார்
இன்று
மருத்துவம் முன்னேறி விட்டதால்
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
1 வயதில்
11 வயதில்
21 வயதில்
இறப்பது இல்லை

எனவே
அவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருகிறது

இன்று 50 – 60 வயதில் மாரடைப்பு வந்து இறக்கும் பெண்கள் எல்லாம்
1980களுக்கு முன்னர்
50 வயது வரை வாழ்ந்திருக்கவே மாட்டார்க்ள்

பிரசவத்திலேயே
அல்லது
அதற்கு முன்னரோ இற்ந்திருப்பார்கள்மாரடைப்பு வரும் மரபணுக்கள் உள்ள பெண்கள்
மாரடைப்பு வரும் வயது வரை வாழ்ந்து
பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது.

இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது
அவர்களை அந்த வயது வரை வாழ வைக்கிறது

How 108 Emergency Care Functions in Tamil Nadu Government Hospitals

If you want to know as to How 108 Emergency Care Functions in Tamil Nadu Government Hospitals, you can read an earlier report and also this thread from Twitter @kachibhatla, Founder & CEO of AIMPLOY, Previously Founder and CEO of Bijlipay.Short thread on how kickass our TN Government health services is! I am super impressed and wanted to share this with everyone. @NHM_TN @Vijayabaskarofl 1/n

At 9 pm approx (13 July), my security guard rings my doorbell sweating profusely, complaining of chest pain. We were in the midst of dinner and were totally unprepared for this. 2/n

Managed to get through to 108 in three tries and the ambulance reached us in less than ten minutes. The call centre girl was efficient and patched us to the ambulance driver quickly.

Both of them ask me mandatory Covid related questions and then a few more questions on exact location and asked us to have someone stand on the street, outside my building. 4/n

The Male nurse from the get-go, was extremely good. Handled the patient well… polite, respectful and empathetic. Once in the ambulance (in which I travelled along), he had a tough time with the patient who was unwilling to lie down, wouldn’t keep the oxygen mask on etc. 5/n

Kept his cool through out, while he tried to check his vitals and then put a line in, which was a struggle, as the man was totally uncooperative. Pretty soon, we were at Royapettah Hospital. 6/n

Now, this was perhaps my first time inside a proper government hospital…. I was impressed. The young doctors and nurses in the Triage section were great. The male nurse from the ambulance worked smoothly with them, like he was a member of staff. 7/n

All of them seemed to work hurriedly, as they handled about 15 patients and related attenders in the Emergency room. All with a great sense of purpose and no chaos at all. 8/n

Our patient needed to be pinned down, as he refused O2, pulled out the line which was inserted earlier etc. Big ups to all the nurses, who were super patient while taking his ECG, putting a new line & then calming him down (with some sedative I guess). 9/n

I step out of the emergency room to the car park to meet my driver who has now arrived. The male nurse from earlier has finished all his work and is walking back to the ambulance. 10/n

Now, the MAIN part… I holler and walk up to him… tell him I want to give him something… he says NO… I try again, this time actually bringing out a small wad of notes and he could see it was 500s… but again he said NO and said ’We are not supposed to take, brother!’ 11/n

There was nobody near us. This guy was real!! I couldn’t believe this. I’ve been in similar situations with the upmarket ambulance service (extremely professional), which came at a certain price & ending up in a private hospital, only to be hassled for tips by the lift boy! 12/n

I was so happy that this is the current scene in Chennai and I must say, I am loving it! Respect to these doctors and healthcare workers who are working selflessly, during these trying times. 13/n

Please do not speak disparagingly of TN Health services, if you have never experienced it. Love Chennai! Jai Hind!@Vijayabaskarofl @NHM_TN 14/n

Lastly, for those who asked, the patient is stable now. 15/15