கசிவு நீரோடையும் வீராணம் குழாய்களும்

ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நீரை கொண்டு செல்லவதற்கு மூன்று காரணங்கள்
1.
முதல் இடத்தில் வெள்ளம் வராமல் தடுக்க
2.
செல்லும் வழியில் இருக்கும் நீர் படுகையை உயர்த்த
3.
இறுதியில் இருக்கும் நீர் படுகையை உயர்த்த

இதில்
சில நேரங்களில் 2ஆம் நோக்கம் முதன்மையாக இருக்கும், சில நேரங்களில் 3ஆம் நோக்கம் முதன்மையாக இருக்கும். சில நேரங்களில் 2ம், 3ம் தேவைப்படும்
முதன்மை நோக்கம் 3 என்றால் நீரை குழாய்கள் மூலம் கொண்டு செல்வார்கள்
அப்படி செல்லும் போது
நீர் அனைத்தும் இறுதி இடத்திற்கு செல்லும்
நீர் போகும் வழியில் இருக்கும் நிலங்களுக்கு பலன் இருக்காது

முதன்மை நோக்கம் செல்லும் வழியில் இருக்கும் நிலங்களில் நீர் படுகையை உயர்த்துவது என்றால் இப்படி செய்வார்கள்
இதன் நோக்கம் நீர் வேகமாக ஓடக்கூடாது. செல்லும் வழியில் கீழே சென்று விடவேண்டும்
இது போன்ற கசிவு நீரோடைகளை கட்டினால் அதன் இரு புறங்களுக்கும் இருக்கும் கிணறுகளில் நீர் நன்றாக இருக்கும்

இரு நோக்கங்களும் உண்டு என்றால் அதற்கு வழக்கமான கால்வாய் போதும்

Difference between Precise and Accurate or Precision and Accuracy

Definitions :

  • Precision is the degree to which repeated (or reproducible) measurements under unchanged conditions show the same results.
  • Precision is the level of agreement of a particular measurement with itself when it is repeated.
  • Accuracy is the proximity of measurement results to the true value;
  • Accuracy is the fact of being correct and without any mistakes:
Difference between Precise and Accurate or Precision and AccuracyAssume that Systolic BP is 120 and is measured five times

  • Precise Accurate : 120,120,120,120,120
  • Not precise Accurate : 118,119,120,121,122
  • Precise Not accurate : 130,130,130,130,130
  • Not Precise Not Accurate : 120, 125, 130, 135, 140

Precision : Zero or Low Standard Deviation

Difference between Precise and Accurate or Precision and Accuracy
Difference between Precise and Accurate or Precision and Accuracy. By Pekaje at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons., GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1862863Why Accreditation of Labs will lead to more sickness / disability / morbidity and more deaths / mortality

Why Accreditation of Labs will lead to more sickness / disability / morbidity and more deaths / mortality
Why Accreditation of Labs will lead to more sickness / disability / morbidity and more deaths / mortality

Q1 : What are the benefits of #accredidation of a lab
A1 :
(a) Increased #Precision of Lab Reports
(b) Increased #Accuracy of Lab Reports

Q2 : What are the cost of accredidation of a lab
(a) One Time Cost to Setup the lab increased
(b) Recurrent Cost for each test increased

Difference between
#Precision and #Accuracy
is explained hereQ3 : What happens when the One Time Cost to Setup the lab increased
A3 : There will be fewer labs

Q4 : What will fewer labs lead to
A4 : It leads to
Reduced #availability of a test. You can’t do a test
Reduced #accessibility of a test. You need to travel far to do the test

Q5 : What happens #Recurrent Cost for each test increased
A5 : Test will cost more

Q6 : What does High Cost of a test lead to
A6 : It leads to
You spending more for a test
and as a result
Doing Less Tests than needed

When you #accredidate a lab, you get a More #Precise and More #Accurate Results

But

At the same time
Tests are not #available to many
Tests are not #accessible to many
Tests are not #affordable to many

The number of people doing tests drastically reduces

And
Number of times, a person does a test also drastically comes down

So
Accreditation has #Benefits (Precision and Accuracy)
Accrediation also has #ADVERSE EFFECTS (tests are not done even when it is needed)

Q7 : Which is greater
A7 : The Adverse Effects are greater

Q8 : Can you please show me a study, Cochrane review, Data to prove that Accreditation of Lab is harmful
A8 : There is no study to prove tha parachutes are useful

Q9 : Is this the answer to Q8
A9 : Yes. It is
It means that If you ask data for something which is obvious, you are idiot

Q10 : Are you saying that there should be no quality control for lab test
A10 : No. I support Quality Control. No Doubt. But I need tests first

There is no use in having quality control, improved accuracy, improved precision

If 90 % of population are going to be with no test at all

There are three options here
1. Tests with Accreditation
2. Tests without Accrediation
3. No Test

Between 1 and 2, I will chose 1
But
Between 2 and 3, I will chose 2

Please realise that your attempt at moving from 2 to 1 actually leads to less than 10 percent getting that benefit while 90 percent moves from 2 to 3